دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1401 

نشریه حدیث و اندیشه

1. رجولیت در مرجعیت بر اساس قرآن و روایات

فاطمه گونه مقدم؛ حسام الدین ربانی


7. نقدالرجال سید مصطفی‌بن‌حسین تَفرِشی، ویژگی‌های ساختاری-محتوایی و مبانی رجالی

مسعود طالبی مقدم؛ مهدی غلامعلی؛ ابراهیم فلاحی؛ عباس خورشیدی فرد