دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400 

نشریه حدیث و اندیشه

1. اعتبارسنجی روایات آفرینش نخستین چشمه

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی


11. تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه کمالی