دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-100