کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 6
1. میراث تفسیری عیاشی در «کتاب التفسیر» و منابع دیگر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-48

امید پیشگر؛ عبدالرضا زاهدی


2. بررسی رویکرد هرمنوتیکی در پژوهش های تفسیری

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-53

فرزانه علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی میرصفی


3. بررسی تطبیقی خلیفة اللهی انسان در اهم تفاسیر فریقین

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-142

زینب صفری پور


4. نادرستی انتساب عدم پذیرش ظواهر قرآن به اخباریان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-25

محمد رضا آرمیون


5. روش شناسی تفسیر «معارج التفکّر و دقایق التدبّر»

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 84-104

سلیمه رهبر


6. روش شناسی «تفسیر من وحی القرآن»

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-127

فاطمه رجب محمد