نویسنده = ابراهیم نصرالله پور علمداری
تعداد مقالات: 1
1. تعامل سیاق با روایات در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 70-96

ابراهیم نصرالله پور علمداری