نویسنده = عبدالهادی مسعودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی کتاب های تطبیقی تخریج در اهل سنّت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-114

عباس محمودی؛ عبدالهادی مسعودی


2. فشار برزخی از نگاه حدیث

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 58-79

عبدالهادی مسعودی؛ راضیه مقبل