نویسنده = مرضیّه محصص
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر ترجمة ساخت‌های کنایی در صحیفة ‌سجّادیّه

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-131

فتحیّه فتّاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیّه محصص