نویسنده = عظیم اله نبی لو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی ناپایداری حکومت علوی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-95

عظیم اله نبی لو


2. عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-100

عظیم اله نبی لو