فرهیخته گرامی:

لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط
تنها از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com اقدام نمایید.
قابل توجه نویسندگان:

پیرو مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه قرآن و حدیث مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به شماره حساب 5025506745 با شناسه 10006 بانک ملت به نام دانشگاه قرآن و حدیث واریز نمایند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-100 

همایش حدیث پژوهش 9

1. تبارشناسی و بررسی حدیث گفتگوی خداوند با عقل (اَقبِل فَاَقبَلَ)

صفحه 1-18

محمد حسین فیض اخلاقی


2. مفهوم شناسی توبه

صفحه 19-40

محمد باقری صدر


6. بررسی سندی و دلالی روایت «جرجیر» و نقد برداشت‌های نادرست

صفحه 101-120

سیدمحمدمهدی میری؛ محمد رنجبر حسینی